Privacy Policy

Privacy Policy Samen Uit Logeren   

Samen Uit Logeren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij van Samen Uit Logeren doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en zullen nemen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Zonder schriftelijke toestemming geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

Samen Uit Logeren is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy – of in algemenere zin – vragen heeft of contact met Samen Uit Logeren wenst op te nemen, kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.

Algemeen doel van de verwerking

Samen Uit Logeren gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Samen Uit Logeren gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet om toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Samen Uit Logeren of een eed of wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Samen Uit Logeren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Woonadres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • Onderwijs/dagbesteding;
 • Handtekening;
 • Medische gegevens.

De verwerkingen waarin de persoonsgegevens gebruikt worden, zijn:

 • Zorgplannen;
 • Zorgovereenkomsten;
 • Financiële administratie;
 • Administratieve taken overheid.

Bewaartermijn

Samen Uit Logeren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Samen Uit Logeren geeft, kunnen aan derde partijen worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Samen Uit Logeren maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het afstemmen van de zorg met;
 • Betrokken scholen;
 • Betrokken orthopedagogen;
 • Betrokken psychologen;
 • Betrokken begeleiders;
 • Betrokken werkgevers;
 • Betrokken stagebedrijven;
 • Betrokken jeugdconsulent van de gemeente;
 • Het waarborgen van een veilige thuissituatie met;
 • Veilig thuis.

Met deze partijen maakt Samen Uit Logeren uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij hier schriftelijk* toestemming voor is gegeven of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Samen Uit Logeren verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Samen Uit Logeren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Wij die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Voor regulier zakelijk e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Outlook en Gmail. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook en Gmail hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Data-lek

Uiteraard doen wij er alles aan om een data-lek te voorkomen. Wanneer er sprake is van een data- lek, wordt u binnen de wettelijke termijn van 72 uur op de hoogte gesteld.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Samen Uit Logeren of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Samen Uit Logeren te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat Samen Uit Logeren gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag Samen Uit Logeren uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Samen Uit Logeren

Postadres: De Kwekerij 23 7317 CC Apeldoorn

E-mail: info@samenuitlogeren.nl

Contactpersonen: Demi Weber / Tessa De Jansen

*Onder schriftelijk wordt verstaan; op papier, via de mail, via whatsapp, via een sms.