Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Samen Uit Logeren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Kwekerij 23, 7317 CC te Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 76157253.

2. Zorgvrager: de natuurlijke persoon waarop de dienstverlening van Samen Uit Logeren is gericht.

3. Opdrachtgever: de wettelijke vertegenwoordiger van de zorgvrager die een overeenkomst heeft gesloten met Samen Uit Logeren en/of via de regio/ gemeente de benodigde zorg ontvangt bij Samen Uit Logeren.

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Samen Uit Logeren met betrekking tot alle werkzaamheden en activiteiten ten aanzien van de ondersteuning, begeleiding en opvang van de zorgvrager, waaronder mede begrepen door Samen Uit Logeren aan de opdrachtgever verstrekte documentatie.

5. PGB: persoonsgebonden budget.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Samen Uit Logeren en de opdrachtgever.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, zijn alle aanbiedingen en offertes vrijblijvend.

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever en Samen Uit Logeren de overeenkomst hebben ondertekend.

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden alle benodigde gegevens en stukken aan Samen Uit Logeren te verstrekken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om een juiste uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, waaronder relevante medische informatie van de zorgvrager.

2. Voor zover de overeenkomst uitgevoerd wordt op locatie van de opdrachtgever dient zij zorg te dragen voor goede en veilige werkomstandigheden.

3. In elk geval is de opdrachtgever gehouden tot het verstrekken van een afschrift van het geldige indicatiebesluit op basis waarvan zijn PGB is toegekend en/of de toekenningsbeschikking daaromtrent.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

1. Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de uitvoering van het bepaalde in het zorgplan en/of -beschrijving.

2. De uitvoering van de overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het bepaalde in de overeenkomst en het zorgplan en/of de zorgbeschrijving. Voor overige handelingen is afzonderlijke overeenstemming met de opdrachtgever vereist, tenzij sprake is van noodzakelijk of spoedeisend handelen.

3. Indien Samen Uit Logeren het voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht informatie in te winnen bij derden zal zij daartoe eerst toestemming vragen aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Annulering en uitval

1. Een afspraak met betrekking tot logeeropvang kan door de opdrachtgever – tegen vergoeding van de helft van het volledig overeengekomen tarief – worden geannuleerd, mits de in kennisstelling van de annulering minimaal 14 tot 7 dagen voor aanvang van de opvang plaatsvindt. De beoordeling of er sprake is van een uitzonderlijke situatie komt uitsluitend toe aan Samen Uit Logeren.

2. Indien de annulering bedoeld in lid 1 binnen 7 dagen voor aanvang van logeeropvang plaatsvindt, blijft de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding volledig verschuldigd. De beoordeling of er sprake is van een uitzonderlijke situatie komt uitsluitend toe aan Samen Uit Logeren.

3. Indien er gedurende de logeeropvang sprake is van omstandigheden die de opdrachtnemer doen besluiten de opvang vroegtijdig te beëindigen, draagt de opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid voor vervanging van de opvang. De beoordeling of het volledig overeengekomen tarief in rekening wordt gebracht komt uitsluitend toe aan Samen Uit Logeren.

Artikel 6 Overmacht

1. Samen Uit Logeren is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien zij op grond van overmacht verhinderd is verder uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Samen Uit Logeren doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

2. In aanvulling op het bepaalde in art. 6:75, Burgerlijk Wetboek is van overmacht sprake indien Samen Uit Logeren door ziekte of op andere redelijke gronden niet in staat is de opdracht – al dan niet tijdelijk – verder uit te voeren en zij er niet in is geslaagd een geschikte vervanger voor te dragen.

3. Voor reeds geleverde prestaties is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien Samen Uit Logeren tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst dient de opdrachtgever Samen Uit Logeren schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij Samen Uit Logeren een redelijke termijn geeft de tekortkoming ongedaan te maken.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens en schriftelijke stukken. Samen Uit Logeren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de hier bedoelde onjuiste of onvolledige informatie.

3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Samen Uit Logeren niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade geleden door de zorgvrager of de opdrachtgever.

4. De aansprakelijkheid van Samen Uit Logeren is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever inzake de overeenkomst aan Samen Uit Logeren verschuldigd is, of is geweest, althans op dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel zal de aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat de door Samen Uit Logeren afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.

6. Samen Uit Logeren is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de opdrachtgever of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

7. Schade veroorzaakt door de opdrachtgever of zorgvrager wordt in eerste instantie verhaald op de WA-verzekering van de opdrachtgever.

8. Schade veroorzaakt door Samen Uit Logeren wordt verhaald op haar verzekering.

Artikel 8 Beëindiging en opzegging

1. De overeenkomst kan door beide partijen tegen elke dag van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Van de vorige zin kan op grond van dringende redenen worden afgeweken.

2. De opdrachtgever die de overeenkomst op grond van dringende redenen opzegt, is verplicht onverwijld mededeling te doen van de reden die aan de opzegging ten grondslag ligt.

3. Tenzij anders is overeengekomen eindigt de overeenkomst van rechtswege door:

  • Verloop van de afgegeven indicatie;
  • Overlijden van de zorgvrager of opdrachtgever;
  • Intrekking of wijziging van de toekenningbeschikking en/of toewijzing door het zorgkantoor en/of de regio/gemeente;
  • Intrekking of wijziging van de herindicatie ten aanzien van de opdrachtgever met een PGB;
  • Verlenen van surseance van betaling aan de opdrachtgever, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement van de opdrachtgever.

Artikel 9 Tarieven

1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst worden de geldende tarieven ter hand gesteld van de opdrachtgever. Door ondertekening van de overeenkomst zijn daarop de vermelde tarieven van toepassing.

2. Samen Uit Logeren heeft het recht inflatie toe te passen op de overeengekomen tarieven. De maximale tariefsverhoging is niet hoger dan de officiële indexering voor het PGB voor dat jaar. Van een prijsverhoging stelt Samen Uit Logeren de opdrachtgever schriftelijk in kennis.

3. Voor de zorg die vanuit de regio / gemeente voor de zorgvrager bij Samen Uit Logeren wordt ingekocht, gelden de door de regio / gemeente vastgestelde tarieven.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

1. Declaraties dienen binnen zeven dagen na ontvangst ingediend te worden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

2. De kosten worden zoveel mogelijk gespecificeerd weergegeven op de aan de opdrachtgever verstrekte factuur. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien niet tijdig aanleveren zorgt voor het achterwegen blijven van betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.

4. Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

6. Indien naar het oordeel van Samen Uit Logeren de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Samen Uit Logeren gerechtigd een borgstelling of andere financiële zekerheid van de opdrachtgever te verlangen alvorens (verdere) uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. Betalingen die gedaan worden door de regio / gemeente zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, tenzij het gaat om de totstandkoming van aanvragen, herindicatie en het verstrekken van de juiste / benodigde gegevens van de zorgvrager, waardoor een toewijzing wordt afgegeven.

Artikel 11 Privacy en geheimhouding

1. De zorgverlener is verplicht de privacy van alle bij de opvang betrokken personen te respecteren en geheim te houden.

2. Samen Uit Logeren zal zorgvuldig omgaan met verkregen persoonsgegevens van de zorgvrager en opdrachtgever. Samen Uit Logeren is verplicht al hetgeen haar in het kader van de overeenkomst ter kennis komt met betrekking tot de zorgvrager of opdrachtgever geheim te houden (zie Privacy Policy Samen Uit Logeren).

3. Privacy Policy van Samen Uit Logeren is op elke overeenkomst van toepassing. Deze wordt op verzoek van de opdrachtgever aan hem toegezonden.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijzigingen

1. Naar deze algemene voorwaarden wordt bij het sluiten van de overeenkomst verwezen.

2. Samen Uit Logeren is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn tevens van toepassing op lopende overeenkomsten en treden dertig dagen na bekendmaking daarvan in werking.